Regulamin serwisu i Wizyt

Obowiązuje od: 10 października 2020

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez Narodowe Centrum Zdrowia i Biologii Człowieka Instytut Zdrowia w Warszawie, Zespół Poradni Specjalistycznych przy Instytucie Zdrowia w Warszawie na rzecz osób fizycznych za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującej się pod adresem https://cannabis.izww.pl (dalej jako „Serwis”).
 2. Usługodawca za pomocą Serwisu świadczy usługi umożliwiające Pacjentom dokonywanie rezerwacji Wizyt oraz zakup medycznych konsultacji prowadzonych przez lekarzy oraz specjalistów Usługodawcy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 3. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
 4. Pacjentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług Serwisu (dalej jako „Pacjent’’).
 5. Zawartość Serwisu, w szczególności teksty i znaki graficzne stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.

2. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Serwis stanowi narzędzie do zapisywania się on-line na konsultacje medyczne świadczone drogą elektroniczną w formie telefonicznej konsultacji lub wizyty stancjonarnej w Poradni (dalej jako „Wizyta’’).
 2. Konsultacji medycznych udzielają lekarze i specjaliści Zespołu Poradni Specjalistycznych przy Instytucie Zdrowia w Warszawie prowadzonej przez Usługodawcę.
 3. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 5. W celu właściwego korzystania z Serwisu Pacjent powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (w szczególności FireFox lub Chrome) oraz dostęp do Sieci Internet.
 6. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne jednak Pacjent chcąc dokonać zakupu Wizyty zobowiązany jest do uiszczenia płatności za wybraną przez siebie usługę zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie Serwisu. Pacjent zostanie poinformowany przed dokonaniem zakupu Wizyty o jej całkowitym koszcie.
 7. Rejestracja Karty Pacjenta (zwana dalej kartoteką) odbywa się wyłącznie poprzez stronę internetową https://cannabis.izww.pl
 8. W celu stworzenia kartoteki Pacjent podaje następujące dane osobowe:
  • imię
  • nazwisko
  • adres e-mail
  • numer telefonu komórkowego
  • Numer pesel
  • adres zamieszkania: ulicę, kod pocztowy, miasto
 9. Kartoteka zakładana jest na czas nieokreślony.
 10. W przypadku powstania w Kartotece zdarzenia medycznego dane Pacjenta będą przetwarzane i archiwizowane z godnie z prawem przez 20 lat od daty ostatniego wydarzenia w Kartotece Pacjenta.
 11. W celu należytego świadczenia usług, w tym zapewnienia kontaktu z Pacjentem, Usługodawca będzie przesyłał na podany przez Pacjenta adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu krótkie wiadomości o charakterze technicznym dotyczące dokonanych rezerwacji (w szczególności potwierdzenie rejestracji lub informację przypominająca o telekonsultacji). W celu uniknięcia wątpliwości, komunikaty o których mowa nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Podczas korzystania z Serwisu Pacjent jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników.

3. Zakup i rezerwacja Wizyty

 1. Pacjent ma możliwość dokonania zakupu Wizyty.
 2. Pacjent może dokonać zakupu Wizyty zgodnie z cennikiem znajdującej się pod adresem: https://cannabis.izww.pl/cennik
 3. Ceny za Wizyty podawane są w złotych polskich i są cenami ustawowo zwolnionymi z VAT.
 4. Pacjent ma możliwość rezerwacji Wizyty oferowanej przez Usługodawcę na stronie Serwisu bez jej jednoczesnego opłacenia. Warunkiem odbycia Wizyty jest fakt dokonania płatności poprzez płatności elektroniczne.
 5. Płatności za Wizyty dokonywane są przez Pacjenta z góry za pośrednictwem serwisu płatności PayPal lub na wskazany numer rachunku bankowego.
 6. Po skutecznym dokonaniu płatności za Wizytę i zaksięgowaniu środków przez Usługodawcę Pacjent otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą opłacenie Wizyty.
 7. W ciągu 24 godzin Pacjent może zarezerwować nie ograniczoną liczbę dostępnych Wizyt na stronie Serwisu.
 8. Świadczenie usługi Wizyty odbywa się w języku polskim i językach obcych u wybranych lekarzy oraz specjalistów.
 9. Pacjent przerywając Wizytę przed czasem jej zakończenia nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostałby do zakończenia konsultacji medycznej.
 10. Pacjent podczas trwania Wizyty ma możliwość przesłania lekarzowi bądź specjaliście Usługodawcy wyników badań bądź innych niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu zdrowia. Informacje te dołączane zostają do dokumentacji medycznej prowadzonej dla Pacjenta.
 11. Pacjent podczas Wizyty zostanie poproszony przez Specjalistę lub Lekarza o pokazanie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość ze zdjęciem, bądź jego tożsamość zostanie zweryfikowana poprzez odpowiedź na zadanie przez Specjalistę lub Lekarza pytania.

4. Wymogi techniczne

 1. Wizyty udzielane są z wykorzystaniem tradycyjnego połączenia audio (w przypadku telefonicznych konsultacji medycznych) lub na żywo (w przypadku stacjonarnej wizyty w Poradni). Pacjent powinien posiadać uruchomiony do obsługi JavaScript (najnowszy i włączony JavaScript).
 2. Pacjent powinien być podłączony do sieci Internet chyba, że wykorzystuje jedynie telefon komórkowy w celu wykonania telefonicznej konsultacji medycznej.
 3. Pacjent w celu odbycia Wizyty może wykorzystać komputer. Urządzenie to musi być wyposażone w sprawnie działający mikrofon oraz kamerę (w przypadku wideo konsultacji medycznych). Przed wizytą należy wyrazić zgodę na uruchomienie mikrofonu oraz kamery.

5. Odwołanie lub zmiana terminu Wizyty

 1. Pacjent ma prawo odwołania zakupionej Wizyty przed terminem jej wykonania poprzez kontakt pod numerem 22 300 52 10.
 2. W przypadku odwołania Wizyty przed jej rozpoczęciem kwota za świadczenie będzie pomniejszona o 30%.
 3. Pacjent może dokonywać modyfikacji zakupionej Wizyty najpóźniej na 5 godzin przed terminem jej wykonaniem poprzez zmianę terminu jej realizacji. Zmiana odbywa się poprzez kontakt pod numerem 22 300 52 10. Zmiana terminu Wizyty w czasie krótszym niż 1 godzina przed planowanym jej rozpoczęciem może być odmówiona.
 4. W przypadku odwołania Wizyty przed jej planowanym rozpoczęciem następuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty za Wizytę (za pomocą serwisu PayPal) lub przelewem na podany przez Pacjenta numer konta bankowego. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Pacjentowi na podstawie złożonej reklamacji w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji/odwołania. W przypadku zwrotu należności Pacjent otrzyma kwotę pomniejszoną o 30% plus koszty prowizji i opłat, które obciążyły Serwis w związku z tą Wizytą przez PayPal (zgodnie z regulaminem usługi) lub bank w przypadku przelewu zagranicznego (zgodnie z opłatami nałożonymi przez bank).
 5. Usługodawca zastrzega sobie (w szczególnych okolicznościach) prawo realizacji telekonsultacji do 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu telekonsultacji.

6. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Pacjenta z Serwisu, jak również skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła i loginu Pacjenta, jeżeli jest to wynikiem niezachowania ostrożności przez Pacjenta.
 2. Pacjent zobowiązuje się w trakcie Wizyty do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Usługodawca oraz jego personel medyczny nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Pacjenta nieprawdziwych danych lub składania nieprawdziwych oświadczeń.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Pacjent łączy się z siecią Internet w celu korzystania z Serwisu.
 4. Pacjent może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu w tym przerwać trwającą Wizytę bez ponoszenia żadnych konsekwencji. W celu uniknięcia wątpliwości, Pacjent przerywając Wizytę przed czasem jej zakończenia nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostałby do zakończenia konsultacji medycznej.
 5. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi za pomocą Serwisu na najwyższym poziom. W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, nie zależnych od Usługodawcy, których skutkiem może być ewentualna kolizja zarezerwowanego terminu wykupionej Wizyty z terminem wybranym w tym samym czasie przez innego Pacjenta, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zapewnienia Pacjentowi możliwie najbardziej dogodnego terminu zamiennego dla wybranej usługi. Pacjent ma prawo nie zaakceptować innego terminu zaproponowanego przez Usługodawcę a tym samym może zrezygnować z usługi, otrzymując zwrot poniesionych kosztów.

7. Reklamacje

 1. W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, Pacjentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres: Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego i Higieny Instytut Zdrowia w Warszawie lub mailowo na adres poradnia@izww.pl
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Pacjenta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie maksymalnie 14 dni od daty ich otrzymania.
 5. Od decyzji Kierownika ZPS przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Instytutu w terminie 7 dni od otrzymania decyzji.

8. Archiwizacja niezrealizowanych Wizyt

 1. Wszystkie wizyty niezrealizowane z winy Pacjenta, m.in. z powodu braku możliwości kontaktu z Pacjentem, po okresie 6 miesięcy od opłacenia zostają zamknięte i zarchiwizowane.
 2. Z chwilą archiwizacji niezrealizowanej wizyty Pacjent traci prawo do zwrotu opłaty za zakupioną Wizytę.
 3. Prośby o możliwość realizacji zarchiwizowanej Wizyty rozpatruje indywidualnie dla każdego Pacjenta Kierownik ZPS.

9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym https://cannabis.izww.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Pacjent.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Pacjenci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług medycznych Strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.).